Zake­lij­ke parkeeroplossingen

Parkeerservice Spaarnelanden voert al meer dan 15 jaar het beheer en exploitatie van de parkeervoorzieningen in Haarlem. Met onze kennis van de stad en haar omgeving, haar bewoners en haar bezoekers staan wij voor een optimale en klantvriendelijke dienstverlening. Wij beheren voor de gemeente Haarlem de openbare parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets, daarnaast voeren wij ook het beheer van parkeervoorzieningen voor ondernemers en VVE’s. Kortom, in Parkeerservice Spaarnelanden vindt u een vakkundig partner, die uw specifieke wensen omzet in maatwerkoplossingen.

Parkeerservice Spaarnelanden schakelt u in voor de volgende oplossingen:

Beheer en exploi­ta­tie van een parkeervoorziening

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den heeft de ken­nis en erva­ring om uw par­keer­voor­zie­ning met suc­ces te behe­ren en exploi­te­ren. Door uw wen­sen te com­bi­ne­ren met onze ken­nis van de wet- en regel­ge­ving, vei­lig­heids­ei­sen en nieuw­ste duur­za­me ont­wik­ke­lin­gen bie­den wij u een op maat­ge­maak­te oplos­sing aan. Door­dat Par­keerser­vi­ce een onder­deel is van Spaar­ne­lan­den nv kun­nen er ook maat­werk oplos­sin­gen wor­den aan­ge­bo­den op gebied van afval­be­heer, groen­on­der­houd en verhardingen.

Finan­ci­ë­le admi­ni­stra­tie van een parkeervoorziening

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den kan de finan­ci­ë­le admi­ni­stra­tie van uw par­keer­voor­zie­ning ver­zor­gen. Dit omvat zowel de ope­ra­ti­o­ne­le afhan­de­ling van finan­ci­ë­le trans­ac­ties als het maken van inzich­te­lij­ke rap­por­ta­ges. Ook het ver­zor­gen van accoun­tants­ver­kla­rin­gen behoort tot de moge­lijk­he­den. De vol­le­di­ge finan­ci­ë­le afwik­ke­ling ver­zor­gen wij op een open en trans­pa­ran­te manier.

Beheer tech­ni­sche installaties

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den kan het beheer van uw tech­ni­sche instal­la­ties in uw par­keer­voor­zie­nin­gen ver­zor­gen. Dit omvat zowel het dage­lijk­se onder­houd als het opstel­len van een meerjarenonderhoudsplan.

Slim­me Parkeervergoeding

Wan­neer u uw klan­ten iets extra’s wilt geven dan kunt u over­we­gen om gebruik te maken van onze Slim­me Par­keer­ver­goe­ding. Hier­mee kunt u uw klan­ten kor­ting geven op hun par­keer­kos­ten in de open­ba­re parkeergarages.

Veel­ge­stel­de vra­gen over de Slim­me Parkeervergoeding

Inte­res­se?

Heeft u inte­res­se of wilt u meer infor­ma­tie over onze dien­sten, neem dan vrij­blij­vend con­tact met ons op via onze con­tact­pa­gi­na.