Bewo­ners­ga­ra­ges

Sinds 1 janu­a­ri 2017 heeft Spaar­ne­lan­den het beheer en de exploi­ta­tie van vier bewo­ners­ga­ra­ges in het cen­trum van Haarlem over­ge­no­men van de gemeen­te Haarlem. Dit houdt in dat Spaar­ne­lan­den een over­een­komst afsluit met bewo­ners die een par­keer­plaats in een van de bewo­ners­ga­ra­ges huren. Daar­naast is Spaar­ne­lan­den ver­ant­woor­de­lijk voor het beheer en onder­houd van de gara­ges, ver­zorgt zij de com­mu­ni­ca­tie met bewo­ners en Ver­e­ni­gin­gen van Eige­na­ren en beheert zij de wacht­lijst voor een par­keer­plek in de garages.

Het gaat om de vol­gen­de bewo­ners­ga­ra­ges met in totaal 138 parkeerplekken:

Tarie­ven
Tarief 2024
Kraai­en­horst (over­dekt) € 81,51
Kraai­en­horst (ono­ver­dekt) € 52,76
Pie­ter­straat (auto) € 81,51
Pie­ter­straat (motor) € 41,32
Lange Mar­ga­re­thastraat € 81,51
Gan­golf­plein­tje € 81,51
Aan­vraag nieuw abonnement

Om een nieuw abon­ne­ment aan te vra­gen vult u het aan­vraag­for­mu­lier in en stuurt deze met een kopie van een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs naar Spaar­ne­lan­den.

Na inzen­ding van uw for­mu­lier con­tro­leert Spaar­ne­lan­den de gege­vens en krijgt u een plaats toe­ge­we­zen. Mocht er in de door u gewens­te gara­ge geen plaats beschik­baar zijn dan wordt u auto­ma­tisch op de wacht­lijst gezet. U kunt de abon­ne­ments­gel­den over­ma­ken door een auto­ma­ti­sche incas­so te ver­strek­ken aan Spaar­ne­lan­den of via uw eigen bank maan­de­lijks een (auto­ma­ti­sche) over­schrij­ving rege­len naar reke­ning­num­mer NL38 BNGH 0285 1676 42 t.n.v. Spaar­ne­lan­den nv o.v.v. uw debiteurnummer.

Opzeggen/beëindigen abon­ne­ment

Om uw abon­ne­ment op te zeg­gen vult u het opzeg­for­mu­lier in en stuurt deze naar Spaar­ne­lan­den. De auto­ma­ti­sche incas­so ver­valt auto­ma­tisch, uw eigen auto­ma­ti­sche beta­ling dient u zelf stop te zetten.

Vra­gen

De veel­ge­stel­de vra­gen vindt u hier. Voor ove­ri­ge vra­gen kunt u zich rich­ten tot de abon­ne­men­ten­ad­mi­ni­stra­tie van Spaar­ne­lan­den. Deze is te berei­ken via centrale@spaarnelanden.nl of 023 - 75 17 200.

Alge­me­ne voorwaarden

Hier vindt u de alge­me­ne voor­waar­den bewo­ners­ga­ra­ges (pdf).