Over Par­keerser­vi­ce Spaarnelanden

Parkeerservice Spaarnelanden voert al meer dan 15 jaar het beheer en exploitatie van de parkeervoorzieningen in Haarlem. Met onze kennis van de stad en haar omgeving, haar bewoners en haar bezoekers staan wij voor een optimale en klantvriendelijke dienstverlening. Wij beheren voor de gemeente Haarlem de openbare parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets, daarnaast voeren wij ook het beheer van parkeervoorzieningen voor ondernemers en VVE’s.

Opti­ma­le dienstverlening

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den ont­vangt jaar­lijks meer dan 3,5 mil­joen bezoe­kers in de open­ba­re parkeer­garages. Voor iede­re bezoe­ker wil­len wij par­ke­ren zo aan­ge­naam en een­vou­dig moge­lijk maken. Dyna­mi­sche, klant­ge­rich­te en inno­va­tie­ve dienst­ver­le­ning staat daar­om bij ons cen­traal. Op deze manier kun­nen wij de bewo­ners, bezoe­kers en zake­lij­ke part­ners van Haarlem de bes­te par­keerser­vi­ce bie­den en daar­bij ont­zor­gen. Onze mede­wer­kers heb­ben pas­sie voor hun vak en staan 24 uur per dag voor u klaar.

Beheer en exploitatie

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den heeft jaren­lan­ge erva­ring in de par­keer­we­reld. Wij weten wat er speelt; op het gebied van par­ke­ren én bin­nen Haarlem en haar omge­ving. Hier­door kun­nen wij anti­ci­pe­ren op de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen en onze ken­nis delen door maat­werk te leve­ren. Wij ver­zor­gen de exploi­ta­tie en het beheer van bestaan­de en nieu­we par­keer­voor­zie­nin­gen. In een ori­ën­te­rend gesprek bespre­ken wij met de klant de spe­ci­fie­ke wen­sen en dra­gen wij idee­ën aan. Op deze manier onder­steu­nen wij een maxi­maal ren­de­ment op de inves­te­rin­gen. Van­zelf­spre­kend hou­den wij hier­bij reke­ning met de juis­te balans tus­sen een opti­ma­le leef­om­ge­ving, kos­ten, inno­va­tie en duurzaamheid.

Over Spaar­ne­lan­den

Spaar­ne­lan­den wil, nu en in de toe­komst, de motor zijn voor een duur­za­me en ple­zie­ri­ge leef­om­ge­ving voor bur­gers, bezoe­kers en bedrij­ven. Bin­nen onze diver­se werk­ge­bie­den gaan wij tot het uiter­ste om Haarlem en Zand­voort nog mooi­er, scho­ner en aan­ge­na­mer te maken. Wij vin­den het belang­rijk dat bewo­ners, bezoe­kers en zake­lij­ke part­ners kun­nen genie­ten van een opti­ma­le leef­om­ge­ving. Ver­duur­za­ming speelt daar­bij een essen­ti­ë­le rol.

Duur­zaam­heid

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den vindt duur­zaam­heid belang­rijk. Wij dra­gen graag bij aan een gezond mili­eu en nemen onze ver­ant­woor­de­lijk­heid daar­in heel seri­eus. In dit kader zijn wij in het bezit van de vol­gen­de certificeringen:

  • CO₂ tre­de 5

Onze cer­ti­fi­ce­ring voor de CO₂-pres­ta­tie­lad­der tre­de 5 vormt een goe­de basis voor ons om de komen­de jaren ver­der te ver­duur­za­men. De CO₂-pres­ta­tie­lad­der tre­de 5 stelt zowel aan onze orga­ni­sa­tie als aan onze leve­ran­ciers en onder­aan­ne­mers hoge eisen op het gebied van duur­zaam­heid en transparantie.

  • ISO 14001:2015 certificaat

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den is in het bezit van het ISO 14001:2015 cer­ti­fi­caat. Dit stelt eisen aan ons mili­eu­ma­na­ge­ment­sys­teem. Belang­rij­ke aspec­ten in ons mili­eu­be­leid zijn het gebruik van groe­ne stroom, het gebruik van LED-ver­lich­ting, het terug­bren­gen van de gemid­del­de CO₂-uit­stoot van ons wagen­park en het mili­eu­be­wust­zijn van onze medewerkers.

  • ISO 9001:2015 certificaat

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den beschikt over het ISO 9001:2015 cer­ti­fi­caat. De inrich­ting van ons kwa­li­teits­ma­na­ge­ment­sys­teem zorgt voor dienst­ver­le­ning die vol­doet aan de eisen van de klant en de gel­den­de wet- en regel­ge­ving. Voort­du­ren­de kwa­li­teits­ver­be­te­ring is hier­mee ver­an­kerd in onze organisatie.

  • VCA gecer­ti­fi­ceerd

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den is bedrijfs­breed VCA** gecer­ti­fi­ceerd. Hier­mee garan­de­ren wij dat wij alle uit­voe­ren­de werk­zaam­he­den zo vei­lig moge­lijk ver­rich­ten en even­tu­e­le ongevallenrisico’s uit­slui­ten. De werk­pro­ce­du­res voor onze onder­aan­ne­mers zijn zo inge­richt dat ook zij vol­gens onze vei­lig­heids­voor­schrif­ten werken.

Soci­al Return on Invest­ment (SROI)

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den voelt zich soci­aal maat­schap­pe­lijk zeer betrok­ken en maakt zich sterk voor SROI. In dit kader zet­ten wij bin­nen onze orga­ni­sa­tie men­sen met een afstand tot de arbeids­markt in. Ook stu­ren wij actief op loop­baan­plan­ning voor onze medewerkers.