Dis­clai­mer

Op het gebruik van deze web­si­te (www.haarlembereikbaar.com) zijn onder­staan­de gebruiks­voor­waar­den van toe­pas­sing. Door gebruik te maken van deze web­si­te, wordt u geach­te ken­nis te heb­ben geno­men van de gebruiks­voor­waar­den en deze te heb­ben aanvaard.

Gebruik van informatie

Spaar­ne­lan­den nv streeft ernaar op deze web­si­te altijd juis­te en actu­e­le infor­ma­tie aan te bie­den. Hoe­wel deze infor­ma­tie met de grootst moge­lij­ke zorg­vul­dig­heid is samen­ge­steld, staat Spaar­ne­lan­den nv niet in voor de vol­le­dig­heid, juist­heid of actu­a­li­teit van de infor­ma­tie. De Juri­di­sche infor­ma­tie op de web­si­te is van de alge­me­ne aard en kan niet wor­den beschouwd als een ver­van­ging van juri­disch advies.

Aan de infor­ma­tie kun­nen geen rech­ten wor­den ont­leend. Spaar­ne­lan­den nv aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de die voort­vloeit uit het gebruik van de infor­ma­tie of de web­si­te en even­min voor het niet goed func­ti­o­ne­ren van de website.

Op basis van het ver­zen­den en ont­van­gen van infor­ma­tie via de web­si­te of via e-mail kan niet zon­der meer een rela­tie tus­sen Spaar­ne­lan­den nv en de gebrui­ker van de web­si­te ontstaan.

E-mail

Spaar­ne­lan­den nv garan­deert niet dat aan haar gezon­den e-mails (tij­dig) wor­den ont­van­gen of ver­werkt, omdat tij­di­ge ont­vangst van e-mails niet kan wor­den gega­ran­deerd. Ook de vei­lig­heid van het e-mail­ver­keer kan niet vol­le­dig wor­den gega­ran­deerd door de hier­aan ver­bon­den veiligheidsrisico’s. Door zon­der encryp­tie of wacht­woord­be­vei­li­ging per e-mail met Spaar­ne­lan­den nv te cor­res­pon­de­ren, accep­teert u dit risico.

Hyperlinks

Deze web­si­te kan hyper­links bevat­ten naar web­si­tes van der­den. Spaar­ne­lan­den nv heeft geen invloed op web­si­tes van der­den en is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de beschik­baar­heid of inhoud daar­van. Spaar­ne­lan­den nv aan­vaardt dan ook geen aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de die voort­vloeit uit het gebruik van de web­si­tes van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publi­ca­ties en uitin­gen van Spaar­ne­lan­den nv zijn beschermd door auteurs­recht en ande­re intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten. Behal­ve voor per­soon­lijk en niet com­mer­ci­eel gebruik, mag niets uit deze publi­ca­ties en uitin­gen op wel­ke manier dan ook ver­veel­vou­digd, geko­pi­eerd of op een ande­re manier open­baar wor­den gemaakt, zon­der dat Spaar­ne­lan­den nv daar voor schrif­te­lij­ke toe­stem­ming voor heeft gegevens.