U kunt uw klacht mai­len naar centrale@spaarnelanden.nl of indie­nen via het for­mu­lier op onze con­tact­pa­gi­na. Wij behan­de­len uw klacht bin­nen vijf werkdagen.

Alle parkeer­garages zijn 24/7 geo­pend, behal­ve PG Floridastraat.
Deze heeft aan­ge­pas­te ope­nings­tij­den, deze zijn hier terug te vin­den. Let op de slui­tings­tijd! Wan­neer uw voer­tuig nog bin­nen staat en de Floridastraat gara­ge spe­ci­aal voor u geopend
moet wor­den, wordt hier­voor € 75,- in reke­ning gebracht. U kunt bel­len met VMB: 0297-581583

De fietsenstallingen rond­om station Haarlem CS zijn gratis. De open­ba­re fietsenstallingen in het cen­trum zijn over­dag voor uw fiets gratis, voor een brommer/snorfiets betaalt u €0,70. Voor stal­ling gedu­ren­de de nacht betaalt u voor uw fiets €0,50 en voor uw brommer/snorfiets €0,70.

De parkeer­garages Hout­plein, de Kamp, Raaks en Dreef* zijn voor­zien van elek­tri­sche oplaad­pun­ten voor auto’s.

*Alleen toe­gan­ke­lijk voor de Provincie

De fietsenstallingen Boter­markt en Tempeliersstraat zijn voor­zien van elek­tri­sche oplaad­pun­ten voor fietsen.

De door­rij­hoog­te ver­schilt per parkeergarage. Zie hier­on­der de door­rij­hoog­tes per garage:
PG Hout­plein: 1.95 m
PG Kamp: 2.00 m
PG Raaks: 2.00 m
PG Appe­laar: 2.00 m
PG Cron­jé: 2.10 m
PG Dreef: 2.00 m
PG Floridastraat: 2.10 m

Voor de bewo­ners­par­keer­ga­ra­ges geldt het volgende:
BPG Kraai­en­horst: 1.90 m
BPG Gan­golf­plein: 2.00 m
BPG Pie­ter­straat: 2.00 m
BPG Lange Mar­ge­re­thastraat: 2.00 m

De alge­me­ne voor­waar­den van de parkeer­garages vindt u hier.

De alge­me­ne voor­waar­den van de fietsenstallingen vindt u hier.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de in- of uitgang.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaal­au­to­maat. Houd uw ken­te­ken bij de hand.

U kunt bin­nen 15 minu­ten kos­te­loos uit­rij­den en ver­vol­gens de loca­tie opnieuw betre­den met uw abon­ne­ment. Als u lan­ger dan 15 minu­ten gepar­keerd staat, dient u de par­keer­kaart te beta­len. Bij twij­fel kunt u 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de in- of uit­gang of bij de betaalautomaat.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de in- of uitgang.

De eer­ste fac­tuur bevat één­ma­lig de kos­ten van de abon­ne­ments­kaart à € 11,30.
Ook is het moge­lijk dat er een helft van de maand wordt gefac­tu­reerd boven­op de stan­daard­maand fac­tuur wegens het afne­men van een abon­ne­ment na de 15e van een maand, waar­door 1,5 maand gefac­tu­reerd wordt. De hui­di­ge maand plus de nieu­we maand.

U kunt uw vraag mai­len naar financienparkeren@spaarnelanden.nl of indie­nen via het for­mu­lier op onze con­tact­pa­gi­na. Wij behan­de­len uw klacht bin­nen vijf werkdagen.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaal­au­to­maat. Onze mede­wer­ker noteert uw gege­vens voor het geval de eige­naar van het bescha­dig­de voer­tuig zich meldt.

U kunt zich hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaal­au­to­ma­ten of de in- en uit­rit­ten. Ook kunt u een mail stu­ren naar centrale@spaarnelanden.nl.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaalautomaat.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaal­au­to­ma­ten of de in- en uit­rit­ten. Ook kunt u mai­len naar centrale@spaarnelanden.nl of bel­len met 023 75 17 217.

Ben je jouw rij­be­wijs, pas­poort of -bewijs ver­lo­ren? Deze wor­den direct over­ge­dra­gen aan de gemeen­te Haarlem bij de publieks­hal aan de Zijl­vest 39 te Haarlem.
Ben je jouw per­soon­lij­ke OV-chip­kaart ver­lo­ren? Deze wor­den direct over­ge­dra­gen aan de Neder­land­se Spoorwegen.
Ben je jouw bank­pas ver­lo­ren? Deze wor­den direct ver­nie­tigd op last van De Neder­land­se Bank in ver­band met con­tact­loos beta­len en die­nen geblok­keerd en ver­van­gen te worden.

Je kunt een gevon­den voor­werp aan een mede­wer­ker van Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den geven. Als dat niet moge­lijk is, kun je het ook bel­len met 023-75 17 200 of 023-75 17 217 voor meer informatie.
Sleu­tels, pas­poort, rij­be­wijs of ID-bewijs kunt u direct afge­ven bij het gemeen­te­huis bij de publieks­hal aan de Zijl­vest 39 te Haarlem.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaalautomaat.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaal­au­to­maat. Houdt uw ken­te­ken bij de hand.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaalautomaat.

U kunt uw par­keer­kaart beta­len met de vol­gen­de eenheden:
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,50
€ 1,00
€ 2,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 20,00

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaalautomaat.

U kunt een kwi­tan­tie aan­vra­gen via het kwi­tan­tie­for­mu­lier. Na toe­zen­ding van het com­pleet inge­vul­de for­mu­lier ont­vangt u bin­nen vijf werk­da­gen de kwi­tan­tie. Let op: aan­vra­gen ouder dan twee maan­den wor­den niet in behan­de­ling genomen.

U kunt een ver­zoek voor res­ti­tu­tie indie­nen via het res­ti­tu­tie­for­mu­lier. Let op: aan­vra­gen ouder dan twee maan­den wor­den niet in behan­de­ling geno­men. Bij abon­ne­men­ten die via onze onli­ne omge­ving Park-spot zijn aan­ge­vraagd geldt geen herroepingsrecht.

Een pro­duct van Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den her­roe­pen kan tot 14 dagen na ingangs­da­tum van het abon­ne­ment via het her­roe­pings­for­mu­lier. Heeft u het abon­ne­ment bin­nen deze 14 dagen al gebruikt? U kunt dan uw aan­vraag als­nog her­roe­pen. De gemaak­te par­keer­kos­ten wor­den wel in reke­ning gebracht.

Let op: Bij abon­ne­men­ten die via onze onli­ne omge­ving Park-spot zijn aan­ge­vraagd geldt geen herroepingsrecht.

U kunt een abon­ne­ment aan­vra­gen via onze pro­duct­pa­gi­na.

U kunt uw abon­ne­ment schrif­te­lijk opzeg­gen via het opzeg­gings­for­mu­lier of con­tact opne­men met de klan­ten­ser­vi­ce via centrale@spaarnelanden.nl.

U kunt uw wij­zi­ging mai­len naar centrale@spaarnelanden.nl. Wij ver­wer­ken de wij­zi­ging bin­nen vijf dagen.

U kunt uw wij­zi­ging mai­len naar financienparkeren@spaarnelanden.nl. Wij ver­wer­ken de wij­zi­ging bin­nen vijf dagen.

U kunt uw wij­zi­ging mai­len naar centrale@spaarnelanden.nl. Wij ver­wer­ken de wij­zi­ging bin­nen vijf dagen.

U kunt uw wij­zi­ging mai­len naar centrale@spaarnelanden.nl. Wij ver­wer­ken de wij­zi­ging bin­nen vijf dagen.

U kunt uw abon­ne­ment per de eer­ste dag van de vol­gen­de maand opzeg­gen. Houd wel reke­ning met de mini­ma­le afna­me van drie maan­den bij een 24-uurs abonnement.

U kunt een nieu­we abon­ne­ments­kaart aan­vra­gen via centrale@spaarnelanden.nl. De een­ma­li­ge kos­ten hier­voor zijn € 11,30 en wor­den op de vol­gen­de fac­tuur in reke­ning gebracht. Uw oude abon­ne­ments­kaart wordt geblok­keerd om mis­bruik te voorkomen.

U kunt een maand­kaart of een week­kaart kopen via de pro­duct­pa­gi­na. In de parkeergarage kunt u 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de betaal­au­to­maat om direct een maand- of week­kaart te kopen.

Een waar­de­kaart is een betaal­mid­del om de par­keer­kos­ten te beta­len. Beta­len met een waar­de­kaart kan bij een betaalautomaat.

Met een uit­rijd­kaart kunt u een parkeergarage een­ma­lig ver­la­ten. De uit­rijd­kaart dient te wor­den inge­voerd bij de ter­mi­nal van de uit­rit waar de auto gepar­keerd staat.

U kunt hier­voor 24/7 con­tact opne­men met een mede­wer­ker van onze meld­ka­mer via de inter­com bij de in- of uit­rit of de betaal­au­to­maat. Ook kunt u bel­len met 023 75 17 217. Onze mede­wer­ker neemt dan con­tact op met Hand­ha­ving of de politie.

In elke parkeergarage is 24/7 came­ra­toe­zicht aan­we­zig. Niet in alle ruim­tes is came­ra­toe­zicht aanwezig.

In elke fietsenstalling is came­ra­toe­zicht aan­we­zig. Niet in alle ruim­tes is came­ra­toe­zicht aanwezig.

U kunt het voer­tuig van uw bezoek aan­mel­den op de web­si­te van de gemeen­te Haarlem.  Daar­na kan dit voer­tuig in dezelf­de par­keer­zo­ne op straat wor­den gepar­keerd. U bent zelf ver­ant­woor­de­lijk voor het afmel­den van het bezoek.

U kunt een ont­hef­fing aan­vra­gen op de web­si­te van de gemeen­te Haarlem.

Op de web­si­te ver­lo­ren of gevon­den wor­den ver­wij­der­de fiet­sen gere­gi­streerd. Deze fiet­sen wor­den naar de Fiets­op­slag Spoor­dijk aan de Jans­weg 15 bij het station gebracht. Heeft u uw fiets gevon­den op de web­si­te? Dan kunt u deze tegen beta­ling van €25,- opha­len. Het is alleen moge­lijk om met pin te betalen.

De toe­zicht­hou­ders van de gemeen­te Haarlem ver­wij­de­ren om ver­schil­len­de rede­nen fiet­sen uit de open­ba­re ruim­te. Fiet­sen die gevaar­lijk, te lang, of op een niet toe­ge­sta­ne plek gepar­keerd staan, wor­den ver­wij­derd. Ook fiet­sen die zoveel gebre­ken ver­to­nen dat zij niet meer kun­nen func­ti­o­ne­ren, de zoge­naam­de wrak­ken, wor­den van straat gehaald.

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den heeft als inte­graal onder­houds­be­drijf voor de gemeen­tes Haarlem en Zand­voort veel ken­nis over de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen en actu­e­le wet- en regel­ge­ving in de regio. Hier­door kun­nen wij op maat gemaak­te advie­zen uit­bren­gen over onder­wer­pen als par­ke­ren, bereik­baar­heid en vei­lig­heid. Indien gewenst kun­nen wij ook advi­se­ren over zaken als afval­schei­ding, groen­on­der­houd en speelvoorzieningen.

Tijdens een loca­tie­on­der­zoek bren­gen wij de aan- en afvoer­rou­tes van de diver­se ver­voers­mid­de­len en voet­gan­gers naar de betref­fen­de loca­tie in kaart. Ook maken wij even­tu­e­le knel­pun­ten inzich­te­lijk en een inschat­ting van het ‘ver­zor­gings­ge­bied’.

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den kan advi­se­ren over:

 • Tech­ni­sche instal­la­ties in het ont­werp en onder­houds­vrien­de­lij­ke (her)inrichting;
 • Exploi­ta­tie van uw parkeervoorziening;
 • (Brand)veiligheid;
 • Visu­e­le aan­kle­ding en wayfinding.

Wij kun­nen advi­se­ren en ser­vi­ces aan­bie­den voor de vol­gen­de locaties:

 • Bin­nen­ste­de­lij­ke centra
 • Win­kel­cen­tra
 • Kan­toor­lo­ca­ties
 • Onder­wijs­in­stel­lin­gen
 • Super­markt­lo­ca­ties
 • P+R loca­ties
 • (Jacht)havens
 • Zie­ken­hui­zen
 • Hotels
 • Woningen/VvE

Lees hier meer over onze dien­sten voor de zake­lij­ke markt.