Inwo­ners Haarlem Motor

Voor inwo­ners van zone B in de gemeen­te Haarlem is een spe­ci­aal voor­de­lig motor abon­ne­ment beschik­baar voor de parkeer­garages Hout­plein en de Kamp. Een abon­ne­ment voor een parkeergarage is niet moge­lijk in com­bi­na­tie met een par­keer­ver­gun­ning voor par­ke­ren op straat. Infor­ma­tie over een abon­ne­ment voor parkeergarage Station is te vin­den op www.interparking.nl.

Aan het aan­tal abon­ne­men­ten dat per loca­tie wordt ver­strekt is een maxi­mum gesteld. Voor bei­de keu­zes van de Inwo­ners Haarlem motor abon­ne­ment is er een lange wachtlijst.

Voor­de­len van het Inwo­ners Haarlem Motor abonnement:

  • Maxi­ma­le flexi­bi­li­teit 24 uur per dag
  • Voor­de­lig tarief vari­ë­rend tus­sen € 26,70 per maand
  • Een­vou­dig in- en uit­rij­den via abonnementspas

Voor meer infor­ma­tie over het Inwo­ners Haarlem Motor abon­ne­ment zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.