Waar­de­kaart

Met een waar­de­kaart kun­nen bedrij­ven hun klan­ten extra ser­vi­ce bie­den. Ze zijn te ver­krij­gen in tijds­een­he­den van 1 tot en met 24 uur. Op deze manier kun­nen bedrij­ven par­ke­ren nog een­vou­di­ger maken voor hun rela­ties. Waar­de­kaar­ten kunt u uiter­lijk 3 werk­da­gen van tevo­ren bestel­len, dit i.v.m. het aan­ma­ken en ver­stu­ren van de kaarten.

De voor­de­len van de waardekaart:

  • Extra ser­vi­ce en par­keer­ge­mak voor klanten
  • Gratis par­ke­ren
  • Een­vou­dig in gebruik
  • U kunt de gewens­te waar­de per kaart zelf bepalen
  • U kunt zoveel waar­de­kaar­ten bestel­len als u wilt

De voor­waar­den van de waardekaart:

  • Het mini­mum bedrag is € 50 per bestelling
  • U kunt geen plaats reser­ve­ren in de garage
  • Als de parkeergarage vol is, kunt u wach­ten of uit­wij­ken naar ande­re garage
  • Ze zijn één jaar geldig
  • U krijgt ach­ter­af geen geld terug voor niet-gebruik­te kaarten

Klik hier voor de hand­lei­ding voor het gebruik van waar­de­kaar­ten in de open­ba­re parkeergarages.

Voor meer infor­ma­tie over de waar­de­kaart zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.