Maand­kaart

Een maand­kaart biedt men­sen die slechts een tij­de­lijk par­keer­abon­ne­ment wil­len opti­maal gemak en maxi­ma­le flexi­bi­li­teit. De prijs voor deze maand­kaart is € 152,-

De maand­kaart geeft 24 uur per dag gedu­ren­de 30 dagen onbe­perkt toe­gang tot de vol­gen­de open­ba­re parkeer­garages in Haarlem:

  • De Kamp
  • Raaks
  • Hout­plein
  • De Dreef
  • Cron­jé

De maand­kaart kan maan­de­lijks wor­den verlengd.

Het beta­len van een week­kaart kan op dit moment enkel via de betaal­au­to­maat in de parkeergarage. Ech­ter de aan­vraag kunt u gewoon vol­doen met het aan­vraag­for­mu­lier, zodat uw gege­vens klaar staan op het moment dat u gaat beta­len. De maand­kaart is direct geldig.

De voor­de­len van de maandkaart:

  • Maxi­ma­le flexi­bi­li­teit gedu­ren­de der­tig dagen
  • Een­vou­dig in- en uit­rij­den via ken­te­ken­her­ken­ning of abonnementspas
  • Onbe­perkt toe­gang tot vijf ver­schil­len­de parkeergarages
  • Niet gebon­den aan een abonnement

Voor meer infor­ma­tie over de maand­kaart zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.