Bewo­ners­ga­ra­ge abonnement

Sinds 1 janu­a­ri 2017 heeft Spaar­ne­lan­den het beheer en de exploi­ta­tie over van vier bewo­ners­ga­ra­ges in het cen­trum van Haarlem over­ge­no­men van de gemeen­te Haarlem. De exploi­ta­tie houdt in dat Spaar­ne­lan­den een over­een­komst met bewo­ners afsluit die een par­keer­plaats in een van de bewo­ners­ga­ra­ges huren, de wacht­lijst beheert, de com­mu­ni­ca­tie met bewo­ners en Ver­e­ni­gin­gen van Eige­na­ren ver­zorgt en ver­ant­woor­de­lijk is voor beheer en onder­houd van de gara­ges. De bewo­ners­ga­ra­ges zijn bestemd voor direct omwo­nen­den en u moet inge­schre­ven staan in de bin­nen­stad van Haarlem.

Het gaat om de vol­gen­de bewo­ners­ga­ra­ges met in totaal 138 parkeerplekken:

  • Loca­tie Kraaienhorst
  • Loca­tie Lange Margarethastraat
  • Loca­tie Pieterstraat
  • Loca­tie Gangolfpleintje
Tarie­ven
Tarief 2024
Kraai­en­horst (over­dekt) € 81,51
Kraai­en­horst (ono­ver­dekt) € 52,76
Pie­ter­straat (auto) € 81,51
Pie­ter­straat (motor) € 41,32
Lange Mar­ga­re­thastraat € 81,51
Gan­golf­plein­tje € 81,51

Om een nieuw abon­ne­ment aan te vra­gen vult u het aan­vraag­for­mu­lier in en stuurt deze met een kopie van een gel­dig legi­ti­ma­tie­be­wijs naar Spaarnelanden.

Na inzen­ding van uw for­mu­lier con­tro­leert Spaar­ne­lan­den de gege­vens en krijgt u indien er geen wacht­lijst aan­we­zig is een plaats toe­ge­we­zen. Mocht er in de door u gewens­te gara­ge geen plaats beschik­baar zijn dan wordt u auto­ma­tisch op de wacht­lijst gezet. Voor de bewo­ners­ga­ra­ge er is een lange wachtlijst.

Voor meer infor­ma­tie over het Bewo­ners­ga­ra­ge abon­ne­ment zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.