Werk­zaam­he­den in parkeergarage De Kamp van­af 29 maart a.s

Het weg­dek in Parkeergarage De Kamp krijgt nieu­we belij­ning. Van­af maan­dag 29 maart a.s. voert Spaar­ne­lan­den hier­voor werk­zaam­he­den uit, in opdracht van de gemeen­te Haarlem. De werk­zaam­he­den wor­den in twee fasen uit­ge­voerd en star­ten dage­lijks van­af 07.00 uur en duren uiter­lijk tot 17.00 uur. Tijdens de werk­zaam­he­den blijft het gewoon moge­lijk om te par­ke­ren in de garage.

Fase 1: Ver­wij­de­ren van de hui­di­ge belijning
Op maan­dag 29 maart a.s. wordt de belij­ning in de gara­ge met een hoge­druk­spuit ver­wij­derd. De werk­zaam­he­den star­ten op de boven­ste eta­ge en ein­di­gen op eta­ge 3 A. Auto’s kun­nen die dag op de onder­ste eta­ges (bega­ne grond tot 3 A) wor­den geparkeerd.

Op dins­dag 30 maart a.s. wor­den de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd van­af eta­ge 3 A tot aan de bega­ne grond. Auto’s kun­nen die dag op de boven­ste eta­ges wor­den geparkeerd.

Fase 2: Aan­bren­gen nieu­we belijning
Op dins­dag 6 april a.s. wordt nieu­we belij­ning aan­ge­bracht in parkeergarage. Er wordt gestart op de boven­ste eta­ge. Tijdens de werk­zaam­he­den blijft het gewoon moge­lijk om op alle eta­ges te par­ke­ren in de gara­ge. Er zijn ver­keers­re­ge­laars aan­we­zig om auto­mo­bi­lis­ten te info­me­ren en de ver­keers­stroom in goe­de banen te leiden.

Even­tu­e­le overlast
Gedu­ren­de de werk­zaam­he­den kan er moge­lijk geluids­over­last ont­staan voor omwo­nen­den. Spaar­ne­lan­den pro­beert dit tot een mini­mum te beperken.

Deze werk­zaam­he­den kun­nen alleen uit­ge­voerd wor­den wan­neer de mini­ma­le tem­pe­ra­tuur 10 gra­den Cel­si­us is en het niet regent. Hier­door is er een kans dat de werk­zaam­he­den uitlopen.