Ver­van­ging par­keer­ma­na­ge­ment­sys­te­men gemeen­te­lij­ke parkeergarages

Gemeente Haarlem gaat gebruik maken van de nieuwste parkeeroplossingen in de gemeentelijke parkeergarages: Appelaar, Raaks, Houtplein, Dreef, Kamp en Cronjé. Dit zorgt ervoor dat alle parkeerders gemakkelijk en snel kunnen parkeren. Begin 2023 wordt gestart met de werkzaamheden.

De par­keer­toe­gangs­sys­te­men in de 6 gemeen­te­lij­ke parkeer­garages wor­den van­af begin 2023 ver­van­gen. Het nieu­we sys­teem wordt een stuk moder­ner en gebruiks­vrien­de­lij­ker. Bezoe­kers kun­nen met kaart, kaart­loos of een­vou­dig via de mobiel op basis van ken­te­ken­her­ken­ning par­ke­ren. Zodra een bezoe­ker heeft betaald en het ken­te­ken van het voer­tuig door de auto­ma­ti­sche ken­te­ken­her­ken­ning (ANPR) came­ra is gele­zen en gere­gi­streerd, gaat de slag­boom omhoog. De par­keer­der kan con­tant, con­tact­loos of door de betaal­kaart of mobiel voor de kaart­le­zer bij de uit­rij­ter­mi­nal te hou­den beta­len. Con­tact­loos par­ke­ren kan ook via de par­keer­apps (zoals Parkmobile/EasyPark). Bij het in- en uit­rij­den wordt auto­ma­tisch op de ach­ter­grond een par­keer­ac­ti­vi­teit gestart en ver­vol­gens afgesloten. Een ande­re moge­lijk­heid is dat de bezoe­ker het ken­te­ken invoert op de betaal­au­to­maat en betaalt.

Wat bete­kent dit voor de bereik­baar­heid van de parkeergarages?

Gedu­ren­de de werk­zaam­he­den wordt alles gedaan om de gara­ge vol­le­dig ope­ra­ti­o­neel te hou­den. Het kan voor­ko­men dat de gara­ge eni­ge tijd (gedeel­te­lijk) afgesloten dient te wor­den in ver­band met de vei­lig­heid. Dit kan tot eni­ge hin­der lei­den voor de gebrui­kers. Zodra we pre­cies weten wat deze hin­der inhoudt, ont­van­gen abon­ne­ment­hou­ders en (vas­te) bezoe­kers meer infor­ma­tie en een pas­sen­de oplos­sing. Op deze pagi­na kunt u de ont­wik­ke­lin­gen van het pro­ject volgen.

Ont­wik­ke­lin­gen per parkeergarage:

Bin­nen­kort leest u hier meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den, de plan­ning en de bereik­baar­heid van deze parkeergarage.

Bin­nen­kort leest u hier meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den, de plan­ning en de bereik­baar­heid van deze parkeergarage.

Bin­nen­kort leest u hier meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den, de plan­ning en de bereik­baar­heid van deze parkeergarage.

Bin­nen­kort leest u hier meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den, de plan­ning en de bereik­baar­heid van deze parkeergarage.

Bin­nen­kort leest u hier meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den, de plan­ning en de bereik­baar­heid van deze parkeergarage.

Bin­nen­kort leest u hier meer infor­ma­tie over de werk­zaam­he­den, de plan­ning en de bereik­baar­heid van deze parkeergarage.

Meest gestel­de vragen

Wan­neer begin­nen de werkzaamheden?
Dit is nog niet dui­de­lijk. Zodra bekend is wan­neer de werk­zaam­he­den van start gaan zul­len wij u hier­over van tevo­ren informeren.

Gaat de parkeergarage dicht?
Gedu­ren­de de werk­zaam­he­den zul­len wij er alles aan doen om de gara­ge vol­le­dig ope­ra­ti­o­neel te hou­den. Het kan voor­ko­men dat de gara­ge eni­ge tijd (gedeel­te­lijk) afgesloten dient te wor­den in ver­band met de werk­zaam­he­den. Dat zul­len wij dan tij­dig communiceren.

Als de gara­ge dicht­gaat, waar kan ik dan parkeren?
U kunt dan in een van de ande­re gemeen­te­lij­ke parkeer­garages parkeren.

Wat gaat er voor mij veranderen?
U kunt straks mak­ke­lij­ker in en uit­rij­den. U heeft straks geen kaartje meer nodig maar u betaalt met uw pas of met uw tele­foon bij het uit­rij­den. Abon­ne­ment­hou­ders kun­nen op basis van ken­te­ken­her­ken­ning in- en uitrijden.

Klik hier voor de ove­ri­ge meest gestel­de vragen

Nieuws

Klik hier voor de laat­ste nieuwsberichten