Ver­van­ging par­keer­ma­na­ge­ment­sys­te­men gemeen­te­lij­ke parkeergarages

Gemeente Haarlem gaat gebruik maken van de nieuwste parkeeroplossingen in de gemeentelijke parkeergarages: Houtplein, Raaks, Kamp, Cronjé, Appelaar en Dreef. Dit zorgt ervoor dat alle parkeerders gemakkelijk en snel kunnen parkeren. In juni 2023 wordt gestart met de werkzaamheden.

De par­keer­toe­gangs­sys­te­men in de 6 gemeen­te­lij­ke parkeer­garages wor­den van­af juni 2023 ver­van­gen. Het nieu­we sys­teem wordt een stuk moder­ner en gebruiks­vrien­de­lij­ker. Bezoe­kers kun­nen met kaart, kaart­loos of een­vou­dig via de mobiel op basis van ken­te­ken­her­ken­ning par­ke­ren. Zodra een bezoe­ker heeft betaald en het ken­te­ken van het voer­tuig door de auto­ma­ti­sche ken­te­ken­her­ken­ning (ANPR) came­ra is gele­zen en gere­gi­streerd, gaat de slag­boom omhoog. De par­keer­der kan con­tant, con­tact­loos of door de betaal­kaart of mobiel voor de kaart­le­zer bij de uit­rij­ter­mi­nal te hou­den beta­len. Con­tact­loos par­ke­ren kan ook via de par­keer­apps (zoals Easy­Park). Bij het in- en uit­rij­den wordt auto­ma­tisch op de ach­ter­grond een par­keer­ac­ti­vi­teit gestart en ver­vol­gens afgesloten. Een ande­re moge­lijk­heid is dat de bezoe­ker het ken­te­ken invoert op de betaal­au­to­maat en betaalt. Er is dan geen par­keer­tic­ket meer nodig.

Wat bete­kent dit voor de bereik­baar­heid van de parkeergarages?

De werk­zaam­he­den kun­nen tot eni­ge hin­der lei­den voor de gebrui­kers. Tijdens deze werk­zaam­he­den blijft de parkeergarage voor het groot­ste gedeel­te open, maar een deel van de gara­ge wordt tij­de­lijk afgesloten in ver­band met de vei­lig­heid. U wordt dan naar een ander deel van de gara­ge ver­we­zen. Abon­ne­ment­hou­ders en (vas­te) bezoe­kers ont­van­gen dan meer infor­ma­tie en een pas­sen­de oplossing.

Alleen tijdens de ombouw van de in- en uit­rit­ten is het, in ver­band met de vei­lig­heid, nood­za­ke­lijk om de parkeergarage een aan­tal dagen te slui­ten. U kunt dan uit­wij­ken naar de ande­re parkeer­garages. De exac­te data wor­den tij­dig op deze web­si­te vermeld.

Op deze pagi­na kunt u de ont­wik­ke­lin­gen van het pro­ject per parkeergarage volgen.

Ont­wik­ke­lin­gen per parkeergarage:

Start werk­zaam­he­den: 26  juni 2023

Wat gaat er o.a. gebeuren?

 • Er wordt gestart met de aan­leg van de nieu­we bekabeling;
 • Nieu­we appa­ra­tuur wordt geïn­stal­leerd: beveiligingscamera’s en betaalautomaten;
 • Oude beka­be­ling en appa­ra­tuur wor­den ver­vol­gens verwijderd.

Tijdens deze werk­zaam­he­den blijft de parkeergarage ope­ra­ti­o­neel, maar wordt een deel van de gara­ge tij­de­lijk afgesloten in ver­band met de veiligheid.

Van­af 19 juni tot 24 juli wor­den er 250 par­keer­plek­ken (ver­deeld over alle ver­die­pin­gen m.u.v. ver­die­ping -4) afge­zet, waar­on­der 8 laad­plek­ken op ver­die­ping -1. Op ver­die­ping -4 wor­den 60 par­keer­plek­ken van 17 juli tot 31 juli afge­zet. Hier­on­der bevin­den zich 16 laad­plek­ken. Bezoe­kers van de parkeergarage wor­den dan naar een ander deel van de gara­ge verwezen.

Sluiting

Alleen tijdens de ombouw van de in- en uit­rit­ten moe­ten we de parkeergarage helaas 4 werk­da­gen slui­ten, van 9 t/m 12 okto­ber . We vra­gen bezoe­kers dan uit te wij­ken naar parkeergarage Appe­laar, Kamp (10 minu­ten lopen) of een van de ande­re parkeergarages.

Betaal­au­to­ma­ten

In parkeergarage Raaks komen straks 6 nieu­we betaal­au­to­ma­ten. Bij 4 betaal­au­to­ma­ten kan alleen met pin­pas en con­tact­loos wor­den betaald. De 2 ove­ri­ge betaal­au­to­ma­ten zijn voor zowel con­tant geld als pinpas/contactloos.

Start werk­zaam­he­den: 18 sep­tem­ber 2023

Wat gaat er o.a. gebeuren?

 • Er wordt gestart met de aan­leg van de nieu­we bekabeling;
 • Nieu­we appa­ra­tuur wordt geïn­stal­leerd: beveiligingscamera’s en betaalautomaten;
 • Oude beka­be­ling en appa­ra­tuur wor­den ver­vol­gens verwijderd.

Tijdens deze werk­zaam­he­den blijft de parkeergarage operationeel.

Sluiting

Alleen tijdens de ombouw van de in- en uit­rit­ten moe­ten we de parkeergarage helaas 4 werk­da­gen slui­ten, van 6 t/m 9 novem­ber. We vra­gen bezoe­kers dan uit te wij­ken naar een van de ande­re parkeeragarages.

Betaal­au­to­ma­ten

In parkeergarage Cron­je komen straks 3 nieu­we betaal­au­to­ma­ten. Bij 2 betaal­au­to­ma­ten kan alleen met pin­pas en con­tact­loos wor­den betaald. 1 betaal­au­to­maat is voor zowel con­tant geld als pinpas/contactloos.

Start werk­zaam­he­den: 16 okto­ber 2023

Wat gaat er o.a. gebeuren?

 • Er wordt gestart met de aan­leg van de nieu­we bekabeling;
 • Nieu­we appa­ra­tuur wordt geïn­stal­leerd: beveiligingscamera’s en betaalautomaten;
 • Oude beka­be­ling en appa­ra­tuur wor­den ver­vol­gens verwijderd.

Tijdens deze werk­zaam­he­den blijft de parkeergarage operationeel.

Sluiting

Alleen tijdens de ombouw van de in- en uit­rit­ten moe­ten we de parkeergarage helaas 4 werk­da­gen slui­ten, van 4 t/m 7 decm­ber. We vra­gen bezoe­kers dan uit te wij­ken naar parkeergarage Hout­plein of een van de ande­re parkeeragarages.

Betaal­au­to­ma­ten

In parkeergarage Dreef komen straks 2 nieu­we betaal­au­to­ma­ten. Bij 1 betaal­au­to­maat kan alleen met pin­pas en con­tact­loos wor­den betaald. Er is 1 betaal­au­to­maat voor zowel con­tant geld als pinpas/contactloos.

Parkeergarage Hout­plein is op don­der­dag 14 sep­tem­ber weer geo­pend, na een sluiting van 3 dagen.

De ken­te­ken­her­ken­ning is nu actief. Van­af nu is beta­len met de QR-code op het tic­ket moge­lijk. Je hoeft dan niet meer naar de betaal­au­to­maat en de slag­boom wordt van­zelf geo­pend bij het uitrijden.

Bin­nen­kort kun je con­tact­loos met de betaal­pas, cre­dit­card of tele­foon bin­nen­rij­den en hoef je geen kaartje meer te trek­ken. Ook is beta­len met een parkeer app zoals Easy­park moge­lijk maar moet je nog wel een kaartje trek­ken. Dit zal bin­nen­kort veranderen.

Abon­ne­ment­hou­ders kun­nen inrij­den met hun par­keer­pas of met de kentekenherkenning.

De werk­zaam­he­den zijn gestart op 5 juni 2023

 • aan­leg van de nieu­we bekabeling;
 • instal­la­tie van nieu­we appa­ra­tuur: beveiligingscamera’s, betaal­au­to­ma­ten, deur­le­zers en in-/uit­rit terminals;
 • ver­wij­de­ring van oude beka­be­ling en apparatuur

Tijdens deze werk­zaam­he­den bleef de parkeergarage operationeel.

Sluiting

Alleen tijdens de ombouw van de in- en uit­rit­ten was de parkeergarage 3 werk­da­gen geslo­ten, van 11 t/m 13 sep­tem­ber. Bezoe­kers kon­den uit­wij­ken naar parkeergarage Dreef of een van de ande­re par­keer­a­g­a­ra­ges zoals Raaks, Kamp of Appe­laar. Abon­ne­ment­hou­ders kon­den van 10 t/m 14 sep­tem­ber bij parkeergarage Dreef, Kamp of Raaks terecht.

Betaal­au­to­ma­ten

In parkeergarage Hout­plein zijn 4 nieu­we betaal­au­to­ma­ten geplaatst. Bij 2 betaal­au­to­ma­ten kan alleen met pin­pas en con­tact­loos wor­den betaald. De 2 ove­ri­ge betaal­au­to­ma­ten zijn voor zowel con­tant geld als pinpas/contactloos.

Bin­nen­kort is het niet meer nodig om een kaartje te trek­ken en hoef je niet meer langs de betaal­au­to­maat. Je betaalt dan con­tact­loos bij het inrij­den met pin­pas, cre­dit­card of tele­foon. Of via een parkeer app zoals Easypark.

Start werk­zaam­he­den: 28 augustus 2023

Wat gaat er o.a. gebeuren?

 • Er wordt gestart met de aan­leg van de nieu­we bekabeling;
 • Nieu­we appa­ra­tuur wordt geïn­stal­leerd: beveiligingscamera’s en betaalautomaten;
 • Oude beka­be­ling en appa­ra­tuur wor­den ver­vol­gens verwijderd.

Tijdens deze werk­zaam­he­den blijft de parkeergarage operationeel.

Sluiting

Alleen tijdens de ombouw van de in- en uit­rit­ten moe­ten we de parkeergarage helaas 9 werk­da­gen slui­ten, van 23 okto­ber t/m 2 novem­ber. We vra­gen bezoe­kers dan uit te wij­ken naar parkeergarage Appe­laar, Raaks, Hout­plein of een van de ande­re parkeeragarages.

Betaal­au­to­ma­ten

In parkeergarage Kamp komen straks 3 nieu­we betaal­au­to­ma­ten. Bij 2 betaal­au­to­ma­ten kan alleen met pin­pas en con­tact­loos wor­den betaald. 1 Betaal­au­to­maat is voor zowel con­tant geld als pinpas/contactloos.

Start werk­zaam­he­den: 25 sep­tem­ber 2023

Wat gaat er o.a. gebeuren?

 • Er wordt gestart met de aan­leg van de nieu­we bekabeling;
 • Nieu­we appa­ra­tuur wordt geïn­stal­leerd: beveiligingscamera’s en betaalautomaten;
 • Oude beka­be­ling en appa­ra­tuur wor­den ver­vol­gens verwijderd.

Tijdens deze werk­zaam­he­den blijft de parkeergarage ope­ra­ti­o­neel. Een deel van de gara­ge wordt afge­zet, er zijn dan min­der par­keer­plek­ken beschik­baar. Indien de gara­ge vol is kun­nen bezoe­kers uit­wij­ken naar de ove­ri­ge parkeer­garages De Kamp, Raaks, Hout­plein of Dreef.

Sluiting

Alleen tijdens de ombouw van de in- en uit­rit­ten moe­ten we de parkeergarage helaas 4 werk­da­gen slui­ten, van 20 t/m 23 novem­ber. We vra­gen bezoe­kers dan uit te wij­ken naar de ande­re parkeergarages.

Betaal­au­to­ma­ten

In parkeergarage Appe­laar komen straks 4 nieu­we betaal­au­to­ma­ten. Bij 2 betaal­au­to­ma­ten kan alleen met pin­pas en con­tact­loos wor­den betaald. De 2 ove­ri­ge betaal­au­to­ma­ten zijn voor zowel con­tant geld als pinpas/contactloos.

Meest gestel­de vragen

Wan­neer begin­nen de werkzaamheden?
Hout­plein: 5 juni 2023, Raaks: 26 juni 2023, De Kamp: 28 augustus 2023, Cron­je: 18 sep­tem­ber 2023, Appe­laar: 2 okto­ber 2023, Dreef: 23 okto­ber 2023

Gaat de parkeergarage dicht?
Gedu­ren­de de werk­zaam­he­den zul­len wij er alles aan doen om de gara­ge vol­le­dig ope­ra­ti­o­neel te hou­den. Het kan voor­ko­men dat de gara­ge eni­ge tijd (gedeel­te­lijk) afgesloten dient te wor­den in ver­band met de werk­zaam­he­den. Dat zul­len wij dan tij­dig communiceren.

Als de gara­ge dicht­gaat, waar kan ik dan parkeren?
U kunt dan in een van de ande­re gemeen­te­lij­ke parkeer­garages parkeren.

Wat gaat er voor mij veranderen?
U kunt straks mak­ke­lij­ker in- en uit­rij­den. U heeft straks geen kaartje meer nodig maar u betaalt met uw pas of met uw tele­foon bij het uit­rij­den. Abon­ne­ment­hou­ders kun­nen op basis van ken­te­ken­her­ken­ning in- en uitrijden.

Kan ik nog met con­tant geld betalen?
In elke parkeergarage komt in ieder geval 1 betaal­au­to­maat waar zowel met con­tact geld als pinpas/contactloos betaald kan wor­den. Bij de ove­ri­ge betaal­au­to­ma­ten kan alleen met pin­pas of con­tact­loos betaald worden.

Klik hier voor de ove­ri­ge meest gestel­de vragen

Nieuws

Klik hier voor de laat­ste nieuwsberichten