Ver­van­ging par­keer­ma­na­ge­ment­sys­te­men gemeen­te­lij­ke parkeergarages

Gemeente Haarlem maakt gebruik van de nieuwste parkeeroplossingen in de gemeentelijke parkeergarages: Houtplein, Raaks, Kamp, Cronjé, Appelaar en Dreef. Dit zorgt ervoor dat alle parkeerders gemakkelijk en snel kunnen parkeren. 

De par­keer­toe­gangs­sys­te­men in de 6 gemeen­te­lij­ke parkeer­garages zijn vorig jaar ver­van­gen. Het nieu­we sys­teem iseen stuk moder­ner en gebruiks­vrien­de­lij­ker. Bezoe­kers kun­nen met kaart, kaart­loos of een­vou­dig via de mobiel op basis van ken­te­ken­her­ken­ning par­ke­ren. Zodra je hebt betaald en het ken­te­ken van het voer­tuig door de auto­ma­ti­sche ken­te­ken­her­ken­ning (ANPR) came­ra is gele­zen en gere­gi­streerd, gaat de slag­boom omhoog. Je kunt con­tant, con­tact­loos of door de betaal­kaart of mobiel voor de kaart­le­zer bij de uit­rij­ter­mi­nal te hou­den beta­len. Con­tact­loos par­ke­ren kan ook via de par­keer­apps (zoals Easy­Park). Bij het in- en uit­rij­den wordt auto­ma­tisch op de ach­ter­grond een par­keer­ac­ti­vi­teit gestart en ver­vol­gens afgesloten. Een ande­re moge­lijk­heid is dat je het ken­te­ken invoert op de betaal­au­to­maat en betaalt. Er is geen par­keer­tic­ket meer nodig.