Nacht­abon­ne­ment

Het nacht­abon­ne­ment biedt men­sen die later op de dag wil­len par­ke­ren opti­maal gemak en maxi­ma­le flexi­bi­li­teit. De prijs voor dit abon­ne­ment is € 60,60.

Dit abon­ne­ment geeft van maan­dag tot en met zater­dag tus­sen 16.00 en 09.00 uur en op zon­dag onbe­perkt toe­gang tot de vol­gen­de open­ba­re parkeer­garages in Haarlem:

  • De Kamp
  • Raaks
  • Hout­plein
  • De Dreef
  • Cron­jé

Het is moge­lijk om meer­de­re ken­te­kens op het nacht­abon­ne­ment te regi­stre­ren. U kunt slechts met één voer­tuig (of ken­te­ken) tege­lijk gebruik maken van de parkeergarage.

De voor­de­len van het nachtabonnement:

  • Maxi­ma­le flexi­bi­li­teit tus­sen 16.00 en 09.00 uur en zon­dag hele dag;
  • Een­vou­dig in- en uit­rij­den via ken­te­ken­her­ken­ning of abonnementspas;
  • Gel­dig in vijf ver­schil­len­de parkeergarages.

Voor meer infor­ma­tie over het nacht­abon­ne­ment zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.