Inwo­ners Haarlem

Voor inwo­ners van zone B of zone C in de gemeen­te Haarlem is een spe­ci­aal voor­de­lig abon­ne­ment beschik­baar voor de parkeer­garages Hout­plein, de Kamp, Cron­jé en Dreef. Er zijn adres­sen uit­ge­zon­derd voor dit type abon­ne­ment, deze vindt u hier. Een abon­ne­ment voor een parkeergarage is niet moge­lijk in com­bi­na­tie met een par­keer­ver­gun­ning voor par­ke­ren op straat. Infor­ma­tie over een abon­ne­ment voor parkeergarage Station is te vin­den op www.interparking.nl.

Het abon­ne­ment is er in ver­schil­len­de vari­an­ten. Aan het aan­tal abon­ne­men­ten dat per loca­tie wordt ver­strekt is een maxi­mum gesteld. Voor de diver­se keu­zes van de Inwo­ners Haarlem abon­ne­ment staat er een lange wachtlijst.

De ver­schil­len­de vari­an­ten zijn:

  • Inwo­ner van zone B; een abon­ne­ment voor de Kamp, ook gel­dig in Hout­plein en Dreef;
  • Inwo­ner van zone B; een abon­ne­ment voor Hout­plein, ook gel­dig in Dreef;
  • Inwo­ner van zone B; een abon­ne­ment voor Dreef;
  • Inwo­ner van zone B; een abon­ne­ment voor Cronjé;
  • Inwo­ner van zone C; een abon­ne­ment voor Cronjé;
  • Inwo­ner van zone C; een abon­ne­ment voor Dreef.

Voor­de­len van het Inwo­ners Haarlem abonnement:

  • Maxi­ma­le flexi­bi­li­teit 24 uur per dag
  • Voor­de­lig tarief vari­ë­rend tus­sen € 9,70 en € 51,40
  • Een­vou­dig in- en uit­rij­den via ken­te­ken­her­ken­ning of abonnementspas

Voor meer infor­ma­tie over het Inwo­ners Haarlem abon­ne­ment zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.