Daluren­abonnement

Het daluren­abonnement biedt men­sen, woon­ach­tig in Zone B, die niet op don­der­dag­avond en zater­dag wil­len par­ke­ren opti­maal gemak en maxi­ma­le flexi­bi­li­teit. De prijs voor dit maand­abon­ne­ment is € 28,60.

Dit abon­ne­ment geeft de hele week, met uit­zon­de­ring van don­der­dag tus­sen 18.00 en 21.00 uur en zater­dag tus­sen 9.00 en 18.00 uur, onbe­perkt toe­gang tot de vol­gen­de open­ba­re parkeer­garages in Haarlem:

  • De Kamp
  • Raaks
  • Hout­plein
  • De Dreef
  • Cron­jé

Het is moge­lijk om meer­de­re ken­te­kens op het daluren­abonnement te regi­stre­ren. U kunt slechts met één voer­tuig (of ken­te­ken) tege­lijk gebruik maken van de parkeergarage.

De voor­de­len van het dalurenabonnement:

  • Maxi­ma­le flexi­bi­li­teit tijdens de daluren;
  • Behoud van het recht op een par­keer­ver­gun­ning op straat;
  • Een­vou­dig in- en uit­rij­den via ken­te­ken­her­ken­ning of abonnementspas;
  • Gel­dig in vijf ver­schil­len­de parkeergarages.

Voor meer infor­ma­tie over het daluren­abonnement zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.