Cron­jé zake­lijk abonnement

Het Cron­jé zake­lijk abon­ne­ment biedt onder­ne­mers en hun mede­wer­kers op vast­ge­stel­de tij­den toe­gang tot parkeergarage Cron­jé. De toe­gangs­tij­den komen over­een met de ope­nings­tij­den van de mees­te onder­ne­min­gen in de Gene­raal Cron­jé­straat en het Juli­ana­park. De prijs voor dit jaar­abon­ne­ment is  € 143,20.

Het Cron­jé zake­lijk abon­ne­ment is voor­de­li­ger dan par­ke­ren op straat. Let wel: het recht op een par­keer­ver­gun­ning voor par­ke­ren op straat komt voor abon­ne­ment­hou­ders te vervallen.

Dit jaar­abon­ne­ment wordt naar rato per kalen­der­jaar gefac­tu­reerd en is gel­dig op:

  • Maan­dag t/m zon­dag van 07.00 – 19.00 uur
  • Don­der­dag van 07.00 – 22.00 uur

De voor­de­len van het Cron­jé zake­lijk abonnement:

  • Voor­de­lig par­ke­ren tijdens ope­nings­tij­den onderneming;
  • Een goe­de secun­dai­re arbeids­voor­waar­de voor personeel.

Voor meer infor­ma­tie over het Cron­jé zake­lijk abon­ne­ment zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.