Naar het overzicht

24/5 abon­ne­ment

Het 24/5 abon­ne­ment biedt klan­ten opti­maal par­keer­ge­mak en maxi­ma­le flexi­bi­li­teit op door­de­week­se dagen. De prijs voor dit maand­abon­ne­ment is € 116,30.

Dit abon­ne­ment geeft van maan­dag tot en met vrij­dag 24 uur per dag onbe­perkt toe­gang tot de vol­gen­de open­ba­re parkeer­garages in Haarlem:

  • De Kamp
  • Raaks
  • Hout­plein
  • De Dreef
  • Cron­jé

Het is moge­lijk om meer­de­re ken­te­kens op het 24/5 abon­ne­ment te regi­stre­ren. U kunt slechts met één voer­tuig (of ken­te­ken) tege­lijk gebruik maken van de parkeergarage.

De voor­de­len van het 24/5 abonnement:

  • Maxi­ma­le flexi­bi­li­teit van maan­dag tot en met vrijdag;
  • Een­vou­dig in- en uit­rij­den via ken­te­ken­her­ken­ning of abonnementspas;
  • Onbe­perkt toe­gang tot vijf ver­schil­len­de parkeergarages.

Voor meer infor­ma­tie over het 24/5 abon­ne­ment zijn wij 24 uur per dag bereik­baar via centrale@spaarnelanden.nl of 023 75 17 217.

Ik wil dit abonnement