Par­keer­zo­ne C

Oost
Op straat par­ke­ren in Haarlem Oost (Zone C Oost)

Bij de par­keer­au­to­maat op straat kunt u alleen nog via pin of cre­dit card beta­len voor uw par­keer­be­wijs. Ook is het moge­lijk om uw par­keer­ac­tie te regis­te­ren via een parkeer-app op uw smartpho­ne. Daar­bij heeft u het zone­num­mer nodig. Deze is te vin­den op de par­keer­au­to­maat of hieronder:

Zone­num­mer: 36375

Regu­le­rings­tij­den
Maan­dag t/m zater­dag: 09:00 – 23:00
Zon­dag t/m zater­dag: 13:00 – 23:00

Tarie­ven
Per 60 minu­ten: € 4,15
Bij de Stop & Shop voor de eer­ste 30 minu­ten: € 0,60
Bij de Stop & Shop na de eer­ste 30 minu­ten, per 60 minu­ten: € 4,00
U kunt op bepaal­de feest­da­gen gratis par­ke­ren op straat. Dat is op Nieuw­jaars­dag, 1e en 2e paas­dag, Konings­dag, 5 mei, Hemel­vaarts­dag, 1e en 2e Pink­ster­dag, 1e en 2e Kerstdag.

Betaal­me­tho­den
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

U kunt in Haarlem ook uw par­keer­geld beta­len met:
Park-line
Parkmo­bi­le
SMS­par­king
Yel­low­brick

Par­keer­ver­gun­ning

Met een par­keer­ver­gun­ning voor par­keer­zo­ne C Oost kunt u bij­na over­al in par­keer­zo­ne C Oost par­ke­ren zon­der te beta­len. Behal­ve op de par­keer­plaat­sen in de stra­ten met een ster­re­tje (*). Daar kunt u met uw par­keer­ver­gun­ning par­ke­ren op de vol­gen­de tij­den: van maan­dag tot en met zater­dag van 18.00 tot 9.00 uur (behal­ve op koop­avon­den van 18.00 uur tot 21.00 uur). En op zon­dag tot 13.00 uur en na 23.00 uur.

U kunt als inwo­ner de par­keer­ver­gun­ning hier aan­vra­gen op de site van de gemeen­te Haarlem.

Klik hier voor een over­zicht van alle stra­ten van zone C Oost

A.L. Dyse­rin­ck­straat 29 tot 83
A.L. Dyse­rin­ck­straat 60 - 130
Antoniesteeg
Antoniestraat
Ave­gaar­plaats; (Alleen recht op bezoekersregeling)
Barnesteeg
Beeksteeg
Ber­nard IJzerdraathof
Blekerstraat
Burgwal
Byzan­ti­um­straat 1 tot en met 17
Byzan­ti­um­straat 2 tot en met 18
Damaststraat
Dijkstraat
Dis­sel­ka­de; (Alleen recht op bezoekersregeling)
Dorreboomstraat
Fabriciusstraat
Glasblazersstraat
H.J. Habrakenhof
Haarlemmermeerstraat
Hagestraat
Harmenjansweg
Har­men­jans­weg 83, 85, 87, 87A t/m 87Q, 89, 91; (Alleen recht op bezoekersregeling)
Herensingel
Herenvest
Hoogstraat
Houtmarkt
Jans­sen van Raaystraat
Johan Hogendoornstraat
Kaap­stan­der­straat; (Alleen recht op bezoekersregeling)
Kattenpoort
Kerkhofstraat
Klaverbladpoort
Koolsteeg
Koralensteeg
Kor­te Dijk
Kor­te Spaarne
Lange Herenvest
Leliestraat
Lie­ve Vrou­we Gracht
Lijnbaanstraat
Lootsstraat
Melkboersteeg
Nieu­we Spaarnwouderstraat
Nobletstraat
Oostvest
Ossenhoofdsteeg
Papentorenvest
Patriarchstraat
Pel­ten­burgstraat 1 tot en met 99 (even en oneven)
Poelpolderstraat
Raamsteeg
Romolenstraat
Schal­k­wij­ker­straat 2 tot en met 36
Schal­k­wij­ker­straat 1 tot en met 59A
Schal­k­wij­ker­straat 11 (A tot en met D)
Scheepmakersdijk
Slacht­huis­straat 1 tot en met 15
Slacht­huis­straat 2 tot en met 12
Sleutelstraat
Spaar­ne (one­ven nummers)
Spaarnoogstraat
Spaarnwouderstraat
Spiegelstraat
Teylerstraat
Van Berenst­eijn­straat 1 tot en met 45
Van Berenst­eijn­straat 10 tot en met 42
Van Oorschotstraat
Vijfhuizerstraat
Vijf­hui­zer­straat 2 tot en met 20 (alleen even)
Vissersbocht
Volhardingstraat
Voor­uit­gangstraat 49 tot en met 175
Voor­uit­gangstraat 84 tot en met 130
Wijdesteeg
Wind­as­straat 1, 3, 5, 7, 9. (Alleen recht op bezoekersregeling)
Zomer­ka­de 1 tot en met 125
Zomerstraat
Zomer­vaart 1 tot en met 12 (even en oneven)
Zomer­vaart 22 tot en met 62

Werk­zaam­he­den

Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.