Parkeergarage Floridastraat

Flo­ri­da­b­rug, 2037 EG Haarlem
Over Parkeergarage Floridastraat

Parkeergarage Floridastraat ligt aan het win­kel­cen­trum van Schal­k­wijk in Haarlem, het is op loop­af­stand van de bios­coop en het omlig­gen­de voor­zie­nin­gen. Daar­naast is er elke dins­dag markt met diver­se kra­men, ver­spreid over het win­kel­cen­trum Schal­k­wijk. Op dit moment zijn er nog geen oplaad­mo­ge­lijk­he­den in deze gara­ge, maar in de nabije toe­komst zal dit wor­den gere­a­li­seerd in kader van duurzaamheid.

Voor de bewo­ners van de nabij­ge­le­gen appar­te­men­ten is het moge­lijk om een bewo­ner­sa­bon­ne­ment af te slui­ten. Indien u geïn­te­res­seerd bent in het bewo­ner­sa­bon­ne­ment, klik dan hier.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Auto: 596
Min­der­va­li­de­plek­ken: 6
Elek­tri­sche oplaad­pun­ten: 0
Door­rij­hoog­te: 2.10 m

Dag­ta­rief per uur
Maan­dag t/m zater­dag van 09:00 uur tot 23:00 uur € 1,20 met een mini­mum beta­ling van € 0,30
Zon­da­gen van 13:00 uur tot 23:00 uur € 1,20 met een mini­mum beta­ling van € 0,30

Maxi­maal dagtarief
Per 24 uur € 4,80

Ope­nings­tij­den
Maan­dag t/m zon­dag: 07:00 - 23:00 uur.
Bui­ten ope­nings­tij­den is inrij­den uit­slui­tend moge­lijk voor abon­ne­ment­hou­ders. Uit­rij­den is altijd mogelijk

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Betaal­me­tho­den
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa

Werk­zaam­he­den
Op dit moment zijn er geen werkzaamheden