Project omschrijving

Haven­kan­toor

Spaarn­dam­se­weg 1, 2022 EG Haarlem
Naar het overzicht

Over Haven­kan­toor
Ter hoog­te van de Prin­sen­brug bevindt zich het haven­kan­toor van de Haven­dienst van Haarlem. Hier kunt u terecht voor infor­ma­tie over vaar­rou­tes, haven­fa­ci­li­tei­ten, boot­ver­huur, vaar­ar­ran­ge­men­ten en hore­ca aan het water.

Con­tact­ge­ge­vens Haven­dienst Haarlem
Havenkantoor
Spaarn­dam­se­weg 1
2022 EG Haarlem
023 531 0904
e-mail: havendienst@haarlem.nl

Con­tact­ge­ge­vens voor de scheepvaart
Mari­foon­ka­naal 18
023 - 532 2939 (Waar­der­brug)

Ont­dek Haarlem van­af het water
Wilt u meer weten over de moge­lijk­he­den die Haarlem biedt? Down­load de fol­der Varen in Haarlem voor meer informatie.

Ope­nings­tij­den
Maan­dag t/m vrij­dag 08:30–16:30 uur

Tarief
Wan­neer u door Haarlem vaart en een brug­ope­ning nodig hebt om door te varen, betaalt u brug­gen­geld. Als u met uw vaar­tuig onder de brug­gen door kunt varen betaalt u geen brug­gen­geld. U mag in Haarlem kos­te­loos voor maxi­maal drie uur aan­leg­gen bij één van de pas­san­ten­lig­plaat­sen. Na de eer­ste drie uur betaalt u voor uw ver­blijf. Wan­neer u ver­blijfs­kos­ten betaalt, hoeft u geen brug­gen­geld te beta­len. Het is niet moge­lijk om een pas­san­ten­lig­plaats te reser­ve­ren. De leng­te van het vaar­tuig bepaalt het tarief. De leng­te wordt per deci­maal berekend.

Bruggengeld

Dag­kaart mini­maal één brug­ope­ning € 1,20 per meter vaartuig
Jaar­kaart mini­maal één brug­ope­ning € 12,00 per meter vaartuig

Kos­ten voor ver­blijf (inclu­sief bruggengeld)
Ver­blijf per dag € 1,40 per meter voer­tuig. Ver­blijft u drie dagen of lan­ger? Dan ont­vangt u 25% kor­ting. Vaart u elek­trisch? Dan kunt u 20% kor­ting ont­van­gen op boven­staan­de bedra­gen. Hier­voor dient u zich apart te mel­den bij het Havenkantoor.

Betaal­me­tho­den
. Con­tant
. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa
Daar­naast is er een app beschik­baar van AanUit.net om uw beta­ling digi­taal te regelen.

Jaar­kaart bruggengeld
Vaart u met uw ple­zier­vaar­tuig regel­ma­tig bin­nen de Haar­lem­se wate­ren, inclu­sief de Mooie Nel en heeft u een brug­ope­ning nodig om door te kun­nen varen? Dan kunt u een Jaar­kaart Brug­gen­geld aan­schaf­fen. Deze kaart is voor­de­lig wan­neer u meer dan 10 keer door­vaart. De jaar­kaart is gel­dig van­af 1 janu­a­ri tot en met 31 decem­ber. De jaar­kaart ein­digt automatisch.

Beta­len jaarkaart
De Jaar­kaart Brug­gen­geld schaft u aan via de app AanUit.net. U moet eerst een account aan­ma­ken. Bij de loca­tie Haarlem kunt u ver­vol­gens het pro­duct Jaar­kaart aan­vra­gen. Per keer dat u door Haarlem vaart, meldt u zich aan met uw account en kiest u de optie Brug­gen­geld. Er wor­den geen kos­ten per door­vaart bere­kend, omdat het jaar­geld al betaald is.

Lig­plaats­ver­gun­ning pleziervaartuig
Meer infor­ma­tie over lig­plaats­ver­gun­nin­gen van ple­zier­vaar­tui­gen in Haarlem vindt u op de web­si­te van gemeen­te Haarlem.

Reser­ve­ren ligplaats
Voor het reser­ve­ren van lig­plaat­sen voor crui­se­sche­pen klik hier.

Havenkantoor