Fietsenstalling Sta­ti­ons­plein

Sta­ti­ons­plein 11 L, 2011 LR Haarlem
Over fietsenstalling Stationsplein

Een van de groot­ste fietsenstallingen van Neder­land. Hier parkeer je je fiets gemak­ke­lijk en snel: je kunt bin­nen­door lopen naar de sta­ti­ons­hal en per­rons. Op deze loca­tie is ook een fiet­sen­ma­ker aan­we­zig van Fietspoint.
Tip: Maak een foto van de code op het rek, dan vind je je fiets altijd een­vou­dig terug in deze gro­te stalling.

Aan­tal plekken
5.020

Tarie­ven - Stalling

  • Fiets over­dag: Gratis
  • Fiets per nacht: Gratis

De maxi­ma­le aan­een­ge­slo­ten stal­lings­duur is tien dagen.

Ope­nings­tij­den

  • 7 dagen per week van 05:00-02:15 uur geopend.

Faci­li­tei­ten
. OV knoop­punt
. Brom­mer­par­keer­plaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. Fiets­pomp
.. Bus­ver­bin­ding
.. Came­ra­toe­zicht
. Toi­let

Fiets kwijt?
Ben je je fiets kwijt of is deze ver­wij­derd? Infor­meer bij de fiets­op­slag aan de Spoor­dijk. Mis­schien is je fiets mee­ge­no­men naar deze opslag. Kijk voor meer infor­ma­tie hier­over op www.haarlem.nl/fiets-kwijt-of-verwijderd.

Aan­gif­te doen
Is je fiets gesto­len? Doe dan altijd aan­gif­te via de web­si­te van de poli­tie. Of bel naar 0900 – 8844 om een afspraak te maken voor per­soon­lij­ke aan­gif­te op het politiebureau.

Min­der­va­li­den
Het fiets­sou­ter­rain heeft geen lift. Voor min­der­va­li­de bezoe­kers kan de lange trap naar het sou­ter­rain te zwaar zijn. Min­der­va­li­de bezoe­kers kun­nen daar­om hun fiets par­ke­ren in het fiets­car­ré. De toe­gang bevindt zich in de Fiets­ge­vel Ken­ne­mer­plein.. Met een gemeen­te­lij­ke ver­kla­ring is het moge­lijk om hier fiet­sen gratis te par­ke­ren. De ver­kla­ring kan aan­ge­vraagd wor­den via het tele­foon­num­mer  van de gemeen­te Haarlem: 14 023.

Spel­re­gels
Helpt u mee om je fiets snel en vei­lig te stallen?
Fiets met krat, mand of rek?

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

Fietsenstalling Station