Fietsenstalling Hortusplein

Lui­te­straat 1, 2011 WM Haarlem
Over fietsenstalling Hortusplein

Deze nieu­we fietsenstalling van de gemeen­te Haarlem ligt cen­traal in het cen­trum van Haarlem. Als je werkt in het cen­trum of gewoon heer­lijk een dag­je of avond er op uit gaat, dan ligt deze fietsenstalling op loop­af­stand van het cen­trum. Er is toe­zicht aanwezig.

Aan­tal plekken

 • 1.000, waar­on­der ook voor fiet­sen met krat of bak
 • 45 stop­con­tac­ten voor elek­tri­sche fietsen

Tarie­ven - Stalling

 • Fiets over­dag: Gratis
 • Fiets per nacht: Gratis

De maxi­ma­le aan­een­ge­slo­ten stal­lings­duur is tien dagen.

Ope­nings­tij­den

 • Maan­dag 07:30-24:00 uur
 • Dins­dag 07:30-24:00 uur
 • Woens­dag 07:30-24:00 uur
 • Don­der­dag 07:30-02:00 uur
 • Vrij­dag 07:30-05:00 uur
 • Zater­dag 08:30-05:00 uur
 • Zon­dag 11:00-02:00 uur

Faci­li­tei­ten
. Brom­mer­par­keer­plaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. Fiets­pomp
.. Bus­ver­bin­ding
.. Came­ra­toe­zicht
. Toi­let

Fiets kwijt?
Ben je je fiets kwijt of is deze ver­wij­derd? Infor­meer bij de fiets­op­slag aan de Spoor­dijk. Mis­schien is je fiets mee­ge­no­men naar deze opslag. Kijk voor meer infor­ma­tie hier­over op www.haarlem.nl/fiets-kwijt-of-verwijderd.

Aan­gif­te doen
Is je fiets gesto­len? Doe dan altijd aan­gif­te via de web­si­te van de poli­tie. Of bel naar 0900 – 8844 om een afspraak te maken voor per­soon­lij­ke aan­gif­te op het politiebureau.

Alge­me­ne voorwaarden
Alge­me­ne voor­waar­den fietsenstalling

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.

FS Hortusplein