Bewo­ners­par­keer­ga­ra­ge
Lange Margarethastraat

Ter hoog­te van Lange Mar­ga­re­thastraat 35-37, 2011 PL Haarlem
Over Bewo­ners­par­keer­ga­ra­ge Lange Margarethastraat

De bewo­ners­ga­ra­ge ligt ach­ter de Kruis­straat, de rode loper naar het cen­trum van Haarlem.
Deze loca­tie is ono­ver­dekt en voor­zien van een afsluit­baar hek. Met een abon­ne­ment voor deze loca­tie bent u altijd ver­ze­kerd van uw eigen par­keer­plaats en is een ver­gun­ning voor straat­par­ke­ren niet meer nodig.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Auto: 5
Door­rij­hoog­te: 2.00 m

Tarie­ven
Par­keer­plaats – Over­dekt: € 81,51 per maand
Er is voor deze loca­tie op dit moment een wachtlijst.

Ope­nings­tij­den
24 uur per dag, 7 dagen in de week

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Vra­gen
De veel­ge­stel­de vra­gen vindt u hier. Voor ove­ri­ge vra­gen kunt u zich rich­ten tot de abon­ne­men­ten­ad­mi­ni­stra­tie van Spaar­ne­lan­den. Deze is te berei­ken via centrale@spaarnelanden.nl of 023 - 75 17 217.

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.