Bewo­ners­par­keer­ga­ra­ge
Kraaienhorst

Kraai­en­horst 31, 2011 NX Haarlem
Over Bewo­ners­par­keer­ga­ra­ge Kraaienhorst

De bewo­ners­ga­ra­ge ligt ach­ter de wonin­gen aan de Kin­der­huis­vest en aan de Kraai­en­horst en is bereik­baar via de Kin­der­huis­vest. Deze loca­tie bestaat uit twee lagen. Eén over­dek­te laag voor­zien van een afsluit­baar hek en één ono­ver­dek­te laag, die in 2020 is afgesloten met een slag­boom. Met een abon­ne­ment voor deze loca­tie bent u altijd ver­ze­kerd van uw eigen par­keer­plaats en is een ver­gun­ning voor straat­par­ke­ren niet meer nodig.

Alge­meen
Par­keer­plaat­sen - Over­dekt: 28
Par­keer­plaat­sen - Ono­ver­dekt: 32
Elek­tri­sche oplaad­pun­ten: 2
Door­rij­hoog­te: 1.90 m

Tarie­ven
Par­keer­plaats – Over­dekt: € 81,51 per maand
Par­keer­plaats – Ono­ver­dekt: € 52,76 per maand
Er is voor deze loca­tie op dit moment een wachtlijst.

Ope­nings­tij­den
24 uur per dag, 7 dagen in de week

Faci­li­tei­ten
. Lift
. Min­der­va­li­den parkeerplaats
. Elek­trisch oplaadpunt
. AED
.. Motor­par­keer­plaats
. Bus­ver­bin­ding

Vra­gen
De veel­ge­stel­de vra­gen vindt u hier. Voor ove­ri­ge vra­gen kunt u zich rich­ten tot de abon­ne­men­ten­ad­mi­ni­stra­tie van Spaar­ne­lan­den. Deze is te berei­ken via centrale@spaarnelanden.nl of 023 - 75 17 217.

Werk­zaam­he­den
Er zijn geen werk­zaam­he­den gepland.