Project omschrijving

Betaal­ter­mi­nal Melkbrug

Spaar­ne 72-80, 2011 CL Haarlem
Naar het overzicht

Over betaal­ter­mi­nal Melkbrug
Deze betaal­ter­mi­nal ligt naast één van de meest karak­te­ris­tie­ke brug­gen van Haarlem, de Melk­brug. Al in de vijf­tien­de eeuw was er spra­ke van een oever­ver­bin­ding ter hoog­te van de hui­di­ge Melk­brug. In die tijd was dat een hou­ten ophaal­brug onder de naam Visch­brug, wat te maken had met de twee vis­mark­ten, de Boe­ren­vis­markt en de Rivier­vis­markt, die hier langs het Spaar­ne wer­den gehou­den. Later wer­den de bei­de vis­mark­ten ver­plaatst naar de Gro­te Markt en kwam er een zuivelmarkt.

Ont­dek Haarlem van­af het water
Wilt u meer weten over de moge­lijk­he­den die Haarlem biedt? Down­load de fol­der Varen in Haarlem voor meer informatie.

Tarief
Wan­neer u door Haarlem vaart en een brug­ope­ning nodig hebt om door te varen, betaalt u brug­gen­geld. Als u met uw vaar­tuig onder de brug­gen door kunt varen betaalt u geen brug­gen­geld. U mag in Haarlem kos­te­loos voor maxi­maal drie uur aan­leg­gen bij één van de pas­san­ten­lig­plaat­sen. Na de eer­ste drie uur betaalt u voor uw ver­blijf. Wan­neer u ver­blijfs­kos­ten betaalt, hoeft u geen brug­gen­geld te beta­len. Het is niet moge­lijk om een pas­san­ten­lig­plaats te reser­ve­ren. De leng­te van het vaar­tuig bepaalt het tarief. De leng­te wordt per deci­maal berekend.

Bruggengeld

Dag­kaart: mini­maal één brug­ope­ning € 1,20 per meter vaartuig
Jaar­kaart: mini­maal één brug­ope­ning € 12,00 per meter vaartuig

Kos­ten voor ver­blijf (inclu­sief bruggengeld)
Ver­blijf per dag € 1,40 per meter voer­tuig. Ver­blijft u drie dagen of lan­ger? Dan ont­vangt u 25% kor­ting. Vaart u elek­trisch? Dan kunt u 20% kor­ting ont­van­gen op boven­staan­de bedra­gen. Hier­voor dient u zich apart te mel­den bij het Havenkantoor.

Betaalmogelijkheden

. Con­tact­loos
. Maes­tro
. Mas­ter­card
. VPAY
. Visa
Daar­naast is er een app beschik­baar van AanUit.net om uw beta­ling digi­taal te regelen.

Jaar­kaart bruggengeld
Vaart u met uw ple­zier­vaar­tuig regel­ma­tig bin­nen de Haar­lem­se wate­ren, inclu­sief de Mooie Nel en heeft u een brug­ope­ning nodig om door te kun­nen varen? Dan kunt u een Jaar­kaart Brug­gen­geld aan­schaf­fen. Deze kaart is voor­de­lig wan­neer u meer dan 10 keer door­vaart. De jaar­kaart is gel­dig van­af 1 janu­a­ri tot en met 31 decem­ber. De jaar­kaart ein­digt automatisch.

Beta­len jaarkaart
De Jaar­kaart Brug­gen­geld schaft u aan via de app AanUit.net. U moet eerst een account aan­ma­ken. Bij de loca­tie Haarlem kunt u ver­vol­gens het pro­duct Jaar­kaart aan­vra­gen. Per keer dat u door Haarlem vaart, meldt u zich aan met uw account en kiest u de optie Brug­gen­geld. Er wor­den geen kos­ten per door­vaart bere­kend, omdat het jaar­geld al betaald is.

Betaalterminal Melkbrug