Werk­zaam­he­den Parkeergarage Cronjé

Van maan­dag 31 okto­ber tot en met vrij­dag 11 novem­ber a.s. vin­den er werk­zaam­he­den plaats in Parkeergarage Cron­jé. Gedu­ren­de deze werk­zaam­he­den blijft de parkeergarage geopend.

Tijdens de werk­zaam­he­den wor­den er gedeel­ten op bepaal­de tij­den afge­zet. Waar nodig wordt de rij­rich­ting aan­ge­ge­ven. Wij wil­len u vra­gen uw voer­tuig niet te par­ke­ren in de afge­zet­te gedeel­ten en de instruc­ties op loca­tie te volgen.