Werk­zaam­he­den in parkeergarage De Kamp

Par­keerser­vi­ce Spaar­ne­lan­den gaat in opdracht van gemeen­te Haarlem in de twee trap­pen­hui­zen van parkeergarage De Kamp de coa­ting vervangen.

Plan­ning
De werk­zaam­he­den vin­den plaats van week 5 t/m week 13.

Werk­tij­den
De werk­zaam­he­den wor­den op werk­da­gen tus­sen 07:00 en 17:00 uitgevoerd.

De werk­zaam­he­den
Gedu­ren­de de werk­zaam­he­den blijft de parkeergarage geo­pend voor regu­lier gebruik, maar er is maar maxi­maal een trap­pen­huis beschik­baar. We star­ten in het trap­pen­huis ter hoog­te van de Essen­straat en deze is de eer­ste peri­o­de dus niet geo­pend voor gebruik.

Het trap­pen­huis met de lift is van 28 febru­a­ri t/m eind maart bui­ten gebruik in ver­band met het ver­van­gen van de coa­ting. Voor toe­gang tot de gara­ge kun je de bor­den vol­gen naar het ande­re trap­pen­huis. Deze beschikt niet over een lift. Van­af 7 maart wordt de lift weer in gebruik gesteld, maar deze gaat dan alleen naar de zes­de eta­ge (res­tau­rant De Dak­kas) en niet naar de ande­re etages.

Over­last
Tijdens de werk­zaam­he­den kan er geluids­over­last en stof- en geu­ro­ver­last zijn. Woont je dicht­bij, dan advi­se­ren wij om tijdens de werk­zaam­he­den ramen en deu­ren geslo­ten te hou­den. We doen ons best om de over­last zoveel moge­lijk te beperken.