Start werk­zaam­he­den vervanging
par­keer­ma­na­ge­ment­sys­te­men parkeergarages

Gemeen­te Haarlem kiest voor de nieuw­ste par­keer­op­los­sin­gen in de 6 gemeen­te­lij­ke parkeer­garages: Hout­plein, Raaks, Kamp, Cron­jé, Appe­laar en Dreef. In juni wordt in de eer­ste parkeergarage (Hout­plein) gestart met de werkzaamheden.

Plan­ning van de werkzaamheden

Hout­plein: 5 juni tot begin okto­ber 2023, Raaks: 26 juni tot eind okto­ber 2023, De Kamp: 28 augustus tot begin novem­ber 2023, Cron­jé: 18 sep­tem­ber tot eind novem­ber 2023; Appe­laar: 2 okto­ber tot begin decem­ber 2023 en Dreef: 23 okto­ber tot eind decem­ber 2023.

Er wordt gestart met de aan­leg van de nieu­we beka­be­ling. Daar­na wordt de nieu­we appa­ra­tuur geïn­stal­leerd: toezichtcamera’s, betaal­au­to­ma­ten, deur­le­zers en de in- en uit­rij-ter­mi­nals. Tot slot wordt de oude beka­be­ling en de oude appa­ra­tuur verwijderd.

Bereik­baar­heid van de parkeergarages

Tijdens deze werk­zaam­he­den blij­ven de parkeer­garages gro­ten­deels open, maar wordt een aan­tal par­keer­plaat­sen uit vei­lig­heids­over­we­gin­gen tij­de­lijk afgesloten. Bezoe­kers wor­den dan door­ver­we­zen naar ande­re beschik­ba­re par­keer­plaat­sen bin­nen de parkeergarage. Alleen tijdens de ombouw van de in- en uit­rit­ten is het, in ver­band met de vei­lig­heid, nood­za­ke­lijk om de parkeergarage een aan­tal dagen te slui­ten. Bezoe­kers en abon­ne­ment­hou­ders wor­den tij­dig geïn­for­meerd en kun­nen dan uit­wij­ken naar een ande­re parkeergarage.

Ken­te­ken­her­ken­ning en nieu­we betaalmogelijkheden.

Het nieu­we sys­teem zorgt ervoor dat bezoe­kers van de parkeer­garages snel­ler in- en uit kun­nen rij­den door het gebruik van ken­te­ken­her­ken­ning. Zodra een bezoe­ker bin­nen­rijdt, wordt het ken­te­ken van het voer­tuig door de auto­ma­ti­sche ken­te­ken­her­ken­ning (ANPR) came­ra gele­zen en gere­gi­streerd. Heeft de bezoe­ker betaald, dan gaat bij het uit­rij­den de slag­boom van­zelf omhoog zon­der dat de bezoe­ker nog hoeft te stoppen.

Een tic­ket trek­ken bij de inrit is straks niet meer nodig. De par­keer­der kan straks tic­ket­loos par­ke­ren met de pin­pas of tele­foon of bij de par­keer­au­to­maat het ken­te­ken invoe­ren. Ook kan de par­keer­der via Easy­park of ande­re par­keer­apps beta­len en direct uit­rij­den. Wil je wel een tic­ket, dan kun je mak­ke­lijk beta­len door de QR-code op het tic­ket met de smartpho­ne te scan­nen. Een betaal­be­wijs kan sepa­raat wor­den gestuurd. Je hoeft dus niet meer langs de betaal­au­to­maat. Ide­aal voor situ­a­ties waar­in een gro­te groep par­keer­ders gelijk­tij­dig wil beta­len, zoals na afloop van een film, een con­cert of een dag­je winkelen.

Abon­ne­ren en/of reserveren

Een vol­le­di­ge web modu­le maakt het straks moge­lijk om een par­keer­plaats te reser­ve­ren of een abon­ne­ment voor lan­ge­re tijd af te slui­ten en zelf te behe­ren. Zo ben je zeker van een par­keer­plek, is er geen wacht­tijd meer voor een abon­ne­ment en kun je deze op elk moment weer aanpassen.

Meer infor­ma­tie

De ont­wik­ke­lin­gen van het pro­ject zijn te vol­gen op haarlembereikbaar.com/project.