Par­ke­ren in Haarlem tijdens Formule 1

In Zand­voort vindt van 3 t/m 5 sep­tem­ber a.s. de Formule 1 Hei­ne­ken Dut­ch Grand Prix plaats. Veel bezoe­kers zul­len van­af Haarlem het eve­ne­ment bezoe­ken. Houd daar­om reke­ning met druk­te in de Haar­lem­se parkeer­garages en fietsenstallingen.

Druk­te in parkeergarages
In de Haar­lem­se parkeer­garages (behal­ve Sta­ti­ons­ga­ra­ge in beheer van Inter­par­king) gel­den de regu­lie­re par­keer­ta­rie­ven. Een plek reser­ve­ren is niet moge­lijk. De cen­tra­lis­ten van de parkeer­garages doen hun best om bezoe­kers van de gara­ge zo snel moge­lijk te woord te staan. Door de druk­te kan dit iets lan­ger duren dan nor­maal. Wij vra­gen hier­voor alvast uw begrip.

Druk­te in fietsenstallingen
Ook de fietsenstallingen in Haarlem, voor­na­me­lijk de sta­ti­ons­stal­ling, zul­len druk­ker zijn dan nor­maal. Is de sta­ti­ons­stal­ling vol, dan kun­nen fiet­sen nog wor­den gepar­keerd in de fietsenstalling aan het Ken­ne­mer­plein of in de ande­re stal­lin­gen in de stad. Op www.haarlembereikbaar.com vindt u een over­zicht van alle open­ba­re fietsenstallingen in Haarlem.

Ook kan wor­den gepar­keerd in de gratis fietsenstalling van de NS onder het station. Dit is een bewaak­te zelf­ser­vi­ce stal­ling met bevei­lig­de toe­gang. De eer­ste 24 uur par­keert u gratis, daar­na € 0,50 per dag. De ingang bevindt zich aan het Ken­ne­mer­plein. U krijgt toe­gang mid­dels uw OV-kaart.

OV-fiets
Een OV-fiets kan ook in de sta­ti­ons­stal­ling wor­den gehuurd. Hier­voor heeft u een per­soon­lij­ke OV-chip­kaart nodig waar­op u de OV-fiets­ser­vi­ce kan zet­ten. Op de web­si­te van de NS vindt u meer infor­ma­tie over OV-fiets­ser­vi­ce. https://www.ns.nl/deur-tot-deur/ov-fiets