De gara­ge was van 11 t/m 13 sep­tem­ber geslo­ten i.v.m. de werk­zaam­he­den voor het nieu­we parkeermanagementsysteem.

Het nieu­we par­keer­ma­na­ge­ment­sys­teem is geba­seerd op ken­te­ken­her­ken­ning. Bezoe­kers van de parkeergarage kun­nen met hun pin­pas, cre­dit­card of tele­foon con­tact­loos beta­len en inrij­den. Bij het uit­rij­den gaat de slag­boom dan van­zelf open door de kentekenherkenning.

Een par­keer­kaart­je trek­ken kan ook. Maar dan hoef je niet meer per­se naar de betaal­au­to­maat voor ver­trek. Je kunt dan name­lijk beta­len via de QR-code op het tic­ket of met een parkeer app zoals Easypark.

Bin­nen­kort is het ook moge­lijk om een par­keer­plaats te reser­ve­ren of een abon­ne­ment af te slui­ten (en zelf te behe­ren) via de web­mo­du­le Parkspot. Zo ben je zeker van een par­keer­plek, is er geen wacht­tijd meer voor een abon­ne­ment en kun je deze op elk moment weer aanpassen.

Meer infor­ma­tie

De ont­wik­ke­lin­gen van het pro­ject zijn te vol­gen op haarlembereikbaar.com/project.