In de parkeer­garages Hout­plein, Raaks, Kamp en Cron­jé is inmid­dels con­tact­loos in- en uit­rij­den moge­lijk. Bij parkeergarage Appe­laar is dit van­af 24 novem­ber moge­lijk en bij de Dreef van­af 8 decem­ber. Dit bete­kent dat u geen par­keer­tic­ket meer nodig heeft voor het in- en uit­rij­den, en u hoeft niet lan­ger te wach­ten bij de betaal­au­to­maat. Met uw eigen betaal­pas of cre­dit­card (voor­zien van het con­tact­loos beta­len logo) of met uw mobiel (bij­voor­beeld via Apple Pay) kunt u heel gemak­ke­lijk in- en uitrijden.

Hoe werkt het?

Door de betaal­pas of mobiel voor de kaart­le­zer te hou­den, gaat de slag­boom omhoog. De beves­ti­ging ver­schijnt op het dis­play­scherm van de inrit­ter­mi­nal. Voor ver­trek hoeft u niet eerst langs de betaal­au­to­maat, want u kunt bij de uit­rit weer “uit­chec­ken” met dezelf­de betaal­pas. Bij de uit­rit­ter­mi­nal wordt het te beta­len bedrag getoond. Door de bank­pas of cre­dit­card voor de kaart­le­zer van de uit­rit­ter­mi­nal te hou­den, vindt de afre­ke­ning plaats en gaat de slag­boom open, zodat u de parkeergarage kunt ver­la­ten. Het invoe­ren van de pin­co­de is niet nodig; u betaalt con­tact­loos. Zo kunt u snel, een­vou­dig en vei­lig uitrijden.